Darmowe pakiety dla wszystkich nie były dla wszystkich (Decyzja Prezes UOKiK Nr RBG – 15/2012 w dnia 19 lipca 2012 r.)

Prezes UOKiK w najnowszej decyzji zakwestionował komunikację marketingową Canal+Cyfrowy, w tym hasło „Dla wszystkich CANAL+ i HBO w prezencie”, ponieważ możliwości bezpłatnego skorzystania z obu pakietów nie mieli abonenci Pakietu Powitalnego+. W uzasadnieniu decyzji zdecydowanie najciekawszą kwestią było uzasadnienie odmowy uwzględnienia przez Prezesa Urzędu wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej (art. 28 uokk).

W toku postępowania przedsiębiorca zaproponował następujące zobowiązanie:

  • dokonanie zmian w formułowaniu przekazów reklamowych polegających na umieszczeniu szczegółowych informacji na temat warunków danej promocji;

  • wypracowanie spójnej z przekazami reklamowymi oraz Aneksami promocyjnymi formy ulotki sprzedażowej, która będzie prezentowała w sposób zrozumiały dla klienta warunki promocyjne, ze szczególnym wskazaniem na obowiązywanie danych warunków promocyjnych w przypadku umowy zawieranej na określoną liczbę miesięcy;

  • opracowywanie przekazów reklamowych zawierających niezbędne informacje dotyczące promocji z punktu widzenia konsumenta;

  • jednokrotną publikację pkt I sentencji niniejszej decyzji, w terminie 2 tygodni od dnia jej uprawomocnienia się, w prasie o zasięgu ogólnopolskim, w części głównej gazety wydawanej w nakładzie dziennym co najmniej 100 000 egzemplarzy;

  • przeznaczenie kwoty 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na zajęcia edukacyjne z zakresu nieuczciwych praktyk w reklamie adresowanych do uczniów szkół podstawowych z klas 4-6, rodziców i nauczycieli;

  • przyznanie rekompensaty w postaci bezpłatnych programów wchodzących w skład „Opcji Premium CANAL+” przez okres 3 miesięcy tym konsumentom, którzy w wyniku działań reklamowych skorzystali z promocji „Dla wszystkich CANAL+ i HBO w prezencie”, zgłosili w tym zakresie uzasadnione reklamacje i nie otrzymali dotychczas w związku z tymi reklamacjami jakiejkolwiek rekompensaty.

Poniżej wybrane tezy uzasadniające odmowę uwzględnienia wniosku – wraz z komentarzem:

  1. nie było ono [zobowiązanie – przyp. MS] ściśle związane z zarzucaną praktyką. Tymczasem związek taki istnieć powinien. Prezes UOKiK może zaakceptować zobowiązanie w przypadku, kiedy realizacja zaproponowanego przez przedsiębiorcę zobowiązania doprowadzi do wyeliminowania konkretnej – zarzucanej praktyki lub trwających skutków naruszenia, jeżeli praktyka została zaniechana.

  1. Zobowiązania przedsiębiorcy wskazane w pkt a – c odnoszą się do działań Spółki w przyszłości, natomiast te z pkt d dotyczą publikacji decyzji i przeznaczenia kwoty na cel edukacyjny. Również zobowiązanie z pkt f jest nie do zaakceptowania, bowiem nie doprowadzi do wyeliminowania trwających skutków praktyki, chociażby z tego powodu, że ogranicza krąg konsumentów – beneficjentów przyznanych rekompensat, do tych, którzy złożyli reklamacje.

Komentarz:

Jest to bardzo ciekawe i obszerne uzasadnienie. Wydanie decyzji zobowiązującej jest fakultatywne i niestety, w obecnym stanie prawnym, Prezes UOKiK jest praktycznie bezkarny – uwzględnienie odwołania w związku z nieuwzględnieniem wniosku o decyzję zobowiązującą to mission impossible. Ale może kiedyś pojawi się prawniczy Tom Cruise :).

Stąd też przedsiębiorca jest zdany na łaskę Prezesa Urzędu. W tym przypadku nie spłynęła ona na przedsiębiorcę.

Ciekawi mnie, czy w tym postępowaniu urzędnicy podjęli próbę przekonania przedsiębiorcy do modyfikacji wniosku (nie wynika, to z decyzji, nie wydaje się też to prawdopodobne) – a taką możliwość przewidują wytyczne Prezesa UOKiK:

W toku postępowania, po dokonaniu analizy złożonego przez przedsiębiorcę zobowiązania, Prezes UOKiK może uznać, iż zobowiązanie jest nieprecyzyjne albo niepełne. W takim przypadku strona postępowania może dokonać stosownych zmian treści zobowiązania. Wprowadzenie zmian powinno nastąpić, co do zasady, w odpowiedzi na pismo Prezesa UOKiK zawierające zastrzeżenia w odniesieniu do treści uprzednio złożonego zobowiązania.

W kontekście podniesionych twierdzeń co do konieczności ścisłego związku zobowiązania z zarzucaną praktyką polecam uwadze decyzję nr DDK 18/2011 w sprawie Polskiej Telefonii Cyfrowej i konkursu „100 Mercedesów od Ery”, w której PTC zobowiązała się m.in. do:

  • przygotowania programu edukacyjnego w formie poradnika dla klientów Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. będących konsumentami, w zakresie zasad korzystania z telekomunikacyjnych usług o podwyższonej opłacie;
  • Wprowadzenia możliwosci ustanowienia przez abonenta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. dziennego limitu (progu kwotowego) w wysokości 31 (słownie: trzydzieści jeden) złotych w odniesieniu do usług o podwyższonej opłacie, z których konsument korzysta w ramach udziału w konkursach i loteriach

A dodatkowo we wspomnianej decyzji zobowiązanie do wypłaty rekompensaty dotyczyło tylko konsumentów, którzy złożyli reklamacje.

Wniosek jest taki – Prezes UOKiK nie chciał w tej sprawie wydać decyzji zobowiązaniowej. Tylko uzasadnieniem zreferowanym przeze mnie w pkt 1 i 2 wcale mnie nie przekonał.

W ocenie Prezesa UOKiK przyjęcie zobowiązania powinno służyć skróceniu trwania postępowania. Decyzja w trybie art. 28 ustawy o ochronie (…) powinna być wydawana w sytuacji, kiedy przedsiębiorca pierwszy reaguje na sygnał o stosowanych przez niego praktykach, sam stara się zapobiegać naruszeniom, a tym samym nie daje podstaw do prowadzenia w sprawie postępowania dowodowego. W rozpatrywanej sytuacji, CANAL+ złożyło wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej w toku postępowania, kiedy Prezes UOKiK dysponował materiałem dowodowym pozwalającym nie tylko uprawdopodobnić stosowanie praktyki, ale również stosowanie jej udowodnić. Złożenie wniosku miało zatem miejsce zbyt późno, aby Prezes UOKiK mógł nie orzekać co do istoty sprawy.

Komentarz:

W tym zakresie Prezes UOKiK jest spójny z treścią niedawno wydanych wytycznych (które były przedmiotem jednego z wcześniejszych wpisów).

Prezes UOKiK na swojej stronie tłumaczy, że „Przedsiębiorca powinien złożyć zobowiązanie zaraz po wszczęciu postępowania administracyjnego. Ma to uprzedzić kroki Urzędu podejmowane w celu zebrania dowodów, a tym samym skrócić czas prowadzonego postępowania”. Tylko że zazwyczaj zebranie dowodów następuje w postępowaniu wyjaśniającym, a postępowanie „w sprawie” jest czystą formalnością.

W przypadku Canal+Cyfrowy było akurat inaczej, a wniosek rzeczywiście został zgłoszony kilka dobrych miesięcy po wszczęciu postępowania ZIK-owskiego.

Ale żeby nie było za słodko trzeba wskazać, że od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji minął prawie rok… W tym przypadku skrótowość oznaczała jedynie mniejszy nakład pracy Prezesa, a nie czas trwania postępowania.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności niniejszej sprawy, Prezes UOKIK uznał, iż korzystniejszym rozwiązaniem jest wydanie decyzji stwierdzającej naruszenie przez CANAL+ zbiorowych interesów konsumentów. Bowiem takie rozstrzygnięcie odniesie lepszy skutek wobec konsumentów będących adresatami wszelkich przekazów reklamowych.

Komentarz:

Nałożenie kary odniesie lepszy skutek dla konsumentów, tjaaa… Czasami po prostu lepiej napisać mniej…

W ocenie Prezesa UOKiK, wydanie decyzji zobowiązującej musi służyć realizacji głównego celu działania organu ochrony konsumentów, jakim jest ochrona interesu publicznego, o czym stanowi art. 1 ust.1 do ustawy o ochronie (…). W tym kontekście w przedmiotowym postępowaniu, przyjęcie zobowiązania Spółki i wydanie decyzji zobowiązującej nie spełniałoby swojej funkcji. Prezes UOKiK, zważył na fakt, iż prowadzenie kampanii reklamowych w działalności Spółki stanowi istotny element. Można nawet stwierdzić, iż tego rodzaju działania są powszechne i mają na celu przekonać konsumenta do skorzystania z usług CANAL+.

Z uwagi na fakt, iż reklama w obecnych czasach jest punktem rywalizacji i walki o klienta, Prezes UOKiK nie może zlekceważyć i nie wyciągnąć konsekwencji z działań przedsiębiorcy, który sprzeniewierza się regułom formułowania przekazów reklamowych zgodnie z prawem.

Komentarz:

Czy Prezes UOKiK ma na myśli, że decyzji zobowiązujących nie można wydawać w sprawie działań reklamowych? No bo przecież działania reklamowe są istotnym elementem działalności każdego przedsiębiorcy.

Prezes UOKiK wydał kilka decyzji zobowiązujących w sprawie reklam, dlatego też powyższy fragment uzasadnienia należy chyba traktować jako pozbawione znaczenia pustosłowie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii decyzja zobowiązująca, kary pieniężne, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s