Jedyne od Wedla kontra Delicje Szampańskie – postanowienie sądu I instancji

W uzupełnieniu do opublikowanego w poniższym wpisie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie – postanowienie sądu I instancji.

Równie lakoniczny… Najbardziej ciekawi mnie dlaczego zakazem została objęta również nazwa „Jedyne od Wedla”. Ale oczywiście plusem jest to, że nie przesądza rozstrzygnięcia w postępowaniu głównym – co jest mało pocieszające dla obowiązanego…

Sygn. akt X GCo 48/12

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO  Małgorzata Siemianowicz – Orlik

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

z udziałem

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

  1. udzielić zabezpieczenia poprzez:
  2. nakazanie wycofania z obrotu, na czas trwania procesu, ciastek(…)w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez obowiązanego (…) Sp. z o.o. w W.,
  3. zakazanie obowiązanemu (…) Sp. z o.o. w W. używania nazwy (…) w odniesieniu do okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość,
  4. zakazanie obowiązanemu (…)Sp. z o.o. w W., na czas trwania procesu, używania dotychczas stosowanych opakowań ciastek (…), a także opakowań do nich podobnych i innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno-graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz wnioskodawcy (…)S.A. w W.,
  5. wyznaczyć każdemu z wnioskodawców (…)S.A. w W. i (…)S.A. w W. 14 – dniowy termin na wszczęcie postępowania w sprawie przeciwko (…)Sp. z o.o. w W., pod rygorem upadku zabezpieczenia.

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy (…) S. A. z siedzibą w . i (…) S.A. z siedzibą w W. wnieśli o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przed wniesieniem powództwa przeciwko (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W. (…) w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („z. n. k. u.”) oraz ustawy –Prawo własności przemysłowej („p.w.p.”) poprzez nakazanie wycofania z obrotu, na czas trwania procesu, ciastek (…)w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez obowiązanego (pkt. I), zakazanie obowiązanemu używania nazwy (…)(pkt II) oraz zakazanie obowiązanemu, na czas trwania procesu, używania dotychczasowych opakowań (…), a także opakowań do nich podobnych i innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno-graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz wnioskodawcy (…)(pkt III).

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wnioskodawca (…) jest producentem okrągłych ciastek biszkoptowych oznaczanych znakiem towarowym (…) oraz (…), w charakterystycznych opakowaniach. Od 2009 r. wnioskodawca (…) jest wyłącznym dystrybutorem produktów (…) , w tym ciastek (…).  Ponadto, wnioskodawcy podnieśli, że w 2010 roku obowiązany (…) przejął prawa do marki (…). Na podstawie umowy licencyjnej łączącej wnioskodawców i obowiązanego do końca maja 2011 r. na opakowaniach (…)umieszczano znak (…). W marcu 2012 r. obowiązany wprowadził do obrotu ciastka biszkoptowe (…), które według twierdzeń wnioskodawców różnią się w wyglądzie wyłącznie wytłoczonym znakiem (tzw. imprintem). Zdaniem wnioskodawców ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd potęguje znaczne podobieństwo opakowań, w których sprzedawane są przedmiotowe ciastka.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń zasługiwał na uwzględnienie.

Podstawę niniejszego wniosku stanowią przepisy wyrażone w treści art. 730 § 1 kpc w zw. z art. 755 § 1 kpc. Zgodnie z brzmieniem wskazanych przepisów w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, a jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd może w szczególności unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas jego trwania.

Wnioskodawca obowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek z art. 730 i art. 7301 kpc. Należą do nich: dopuszczalność drogi sądowej, uprawdopodobnienie roszczenia oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Dopuszczalność drogi sądowej w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, gdyż sprawy z tytułu naruszenia ustawy p.w.p i z.n.k.u. są sprawami podlegającymi kognicji sądów powszechnych.

W ocenie Sądu wnioskodawcy uprawdopodobnili również istnienie roszczenia w niniejszej sprawie. Przede wszystkim należy zauważyć, że do udzielenia zabezpieczenia ustawodawca nie wymaga udowodnienia roszczenia, wystarcza jedynie jego uprawdopodobnienie. Z obszernego materiału dowodowego, załączonego do przedmiotowego wniosku wynika, że do końca maja 2011 roku strony łączyła umowa licencyjna. Zgodnie z jej treścią, na opakowaniach ciastek (…), produkowanych obecnie przez (…), umieszczano znak towarowy (…), do którego uprawniony jest (…). Wnioskodawcy podnieśli, że w marcu 2012 roku obowiązany wprowadził do obrotu ciastka (…), których wygląd różni od (…) jedynie imprint na ciastkach. Dodatkowo wnioskodawcy zwrócili uwagę na podobieństwo opakowań obu rodzajów ciastek, które może wprowadzać w błąd konsumentów co do ich pochodzenia. W celu wykazania zasadności swych twierdzeń, wnioskodawcy przedłożyli m. in. wzorniczą analizę porównawczą opakowań (…)i (…) oraz badanie opinii publicznej przeprowadzone wśród konsumentów. Zdaniem Sądu analiza materiału dowodowego w niniejszej sprawie wskazuje na uprawdopodobnienie przez wnioskodawców roszczenia w stopniu pozwalającym na udzielenie zabezpieczenia.

Ostatnią przesłanką, której spełnienie warunkuje pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku jest interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z treścią art. 730 § 2 kpc interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Wnioskodawcy podnieśli, że celem postępowania, które zamierzają wszcząć przeciwko obowiązanemu jest zapobieżenie popełniania przez niego czynu nieuczciwej konkurencji oraz ochrona praw do zarejestrowanych na ich rzecz znaków towarowych. Podkreślili ponadto, że cechą naruszeń zarzucanych obowiązanemu jest ciągłość, a zatem utrzymywanie obecnego stanu rzeczy utrwala w świadomości konsumentów błędne przekonanie co do faktycznego pochodzenia ciastek biszkoptowych (…). W tej kwestii Sąd podziela powyższe argumenty. Oceniając posiadanie przez wnioskodawców interesu prawnego, należy mieć na względzie przede wszystkim to, że w przypadku nie udzielenia wnioskowanego zabezpieczenia obowiązana spółka nadal będzie miała możliwość kontynuowania działań prawdopodobnie stanowiących naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych oraz określanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, co z kolei mogłoby poważnie utrudnić osiągnięcie wskazanego celu postępowania. W tym przypadku sens udzielonej wnioskodawcom ochrony prawnej wyrażać się będzie  w tym, aby jak najszybciej przerwać bezprawne działania. (por. A. Jakubecki „Komentarz bieżący do art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego”, System Informacji Prawnej LEX 2011).

W niniejszej sprawie istotnym jest również niepieniężny charakter roszczeń wnioskodawców. Jego konsekwencją jest niemożliwość stosowania przepisu art. 731 kpc, który nakazuje, by udzielenia zabezpieczenia nie prowadziło do zaspokojenia roszczenia. Takie stanowisko jest już utrwalone w orzecznictwie, a ostatnio zostało potwierdzone przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z dnia 16.10.2009 r., I Acz 739/09), który stwierdził, że należy więc przyjąć, że w takim zakresie, w jakim przepisy dopuszczają nowacyjne zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, zezwalają one też na odstępstwo od zasady, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia (art. 731). Fakt, iż w przepisach wyraźnie wymienia się taki właśnie sposób zabezpieczenia ewidentnie świadczy o tym, że intencją ustawodawcy było stworzenie możliwości stosowania takiego sposobu zabezpieczenia, choćby nawet zaspokajał on roszczenie. A zatem, w przedmiotowej sprawie ewentualne ryzyko zaspokojenia roszczenia wnioskodawców spowodowane udzieleniem zabezpieczenia nie powinno być brane pod rozwagę.

Ponieważ w niniejszej sprawie wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania w sprawie, zgodnie z dyspozycją z art. 733 kpc Sąd obowiązany był do wskazania wnioskodawcom terminu do wniesienia pisma wszczynającego takie postępowanie, pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Wobec powyższego i na podstawie powołanych przepisów oraz art. 735 § 1 kpc orzeczono jak w sentencji.

Informacja o powtórnym wykorzystaniu informacji publicznej:

Publikuję całość orzeczenia udostępnioną mi na indywidualny wniosek przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Ten wpis został opublikowany w kategorii niepublikowane orzeczenia, nieuczciwa konkurencja, przeciętny konsument, znaki towarowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s